22:36 EDT Thứ ba, 21/09/2021
 

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - Năm học 2013 - 2014

Thứ năm - 08/05/2014 10:35
BCN khoa Toán công bố lịch thi kết thúc học kỳ 2, năm học 2013 - 2014.


TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI  2
KHOA TOÁN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2013 -  2014


K37 -  Sư phạm toán
                                             

TT
 
Môn thi Lần Thời gian Hình thức Địa điểm Cán bộ coi thi
1 Đại số hiện đại
(TN305)
1 9h30, T2
19.5.2014
Viết A21-A36 Nga, Luyến, Hưng, Kiên, Lộc, N.Bình, P.Bằng, Quân, Trà, Nghìn, Mười, Hương, Thu, Thúy
2 LLDH  toán 2
(TN502)
1 9h30, T4
21.5.2014
Viết A21-A36 N.Hà, D.Hà, Hoa, Tú, Quân, Nghìn, Trà, Hương, Dũng, Mười, Lộc, Kiên
3 Độ đo TP
(TN309)
1 9h30, T6
23.5.2014
Viết A21-A36 Ninh, Thắng, T.Bằng, Tuyên, H.Tuấn, Q.Tuấn, Thu , Mười, Nghị, Thúy, Trà, Nghìn, Quân, Hoa
4 PPNCKHCN
(TN406)
1 9h30, T3
27.5.2014
BTL A21-A36 Lộc, Nghị, Nghìn, Mười, Trà, Thúy
5 Hình vi phân
(TN315)
1 9h30, T6
30.5.2014
Viết A21-A36 B.Bình, Trường, Thúy, Trà, Nghìn, Tâm, Nghị, T.Bằng, Mười, Thu, Tuyên, H.Tuấn, Q.Tuấn, Quân
6 ƯDCNTT vào dạy, học toán (TN404) 1 7h30, T2
2.6.2014
Thực hành PM N.Hà, Quân
7 Giải tích hàm
(TN313)
1 9h30, T6
6.6.2014
Viết A21-A36 Ninh, Thắng, T.Bằng, Tuyên, H.Tuấn, Q.Tuấn, Thu , Mười, Nga, Lộc, Kiên, Hưng, Quân, Nghìn
8 Đại số hiện đại 2 9h30, T3
17.6.2014
Viết A21-A36 Nga, Hưng
9 LLDH toán 2 2 9h30, T4
18.6.2014
Viết A21-A36 Hoa, D.Hà
10 Độ đo TP 2 9h30, T5
19.6.2014
Viết A21-A36 T.Bằng, Thắng
11 PPNCKHCN 2 9h30, T6   20.6.2014 BTL A21-A36 Hương, Tước
12 Hình vi phân 2 9h30, T2
23.6.2014
Viết A21-A36 Nghị, Trà
13 Giải tích hàm 2 9h30, T4
25.6.2014
Viết A21-A36 Thắng, T.Bằng
 
14 ƯDCNTT vào dạy, học toán 2 9h30, T6
27.6.2014
Thực hành PM Thực hành: N.Hà, Quân
 
 


K37 -  Cử nhân toán
 

TT
 
Môn thi Lần Thời gian Hình thức Địa điểm Cán bộ coi thi
1 Đại số hiện đại
(TN305)
1 9h30 , T2
19.5.2014
Viết A21-A36  
2 Giải tích lồi
(TN504)
1 13h30 , T4
21.5.2014
Viết A21-A36 Tuyên, Mười, Thu, Q.Tuấn
3 Độ đo TP
(TN309)
1 9h30 , T6
23.5.2014
Viết A21-A36  
4 Ngoại ngữ 4
(TA104)
1 13h30 , T2
26.5.2014
Viết A21-A36 Nghị, Trà, Thúy
5 PPNCKHCN
(TN406)
1 9h30 , T3
27.5.2014
BTL A21-A36  
6 Hình vi phân
(TN315)
1 9h30, T6
30.5.2014
Viết A21-A36  
7 ƯDCNTT vào dạy, học toán (TN404) 1 7h30 , T2
2.6.2014
Thực hành PM  
8 Giải tích hàm
(TN313)
1 9h30, T6
6.6.2014
Viết A21-A36  
9 Ngoại ngữ 4 2 13h30, T2
16.6.2014
Viết A21-A36  
10 Đại số hiện đại 2 9h30, T3
17.6.2014
Viết A21-A36  
 
11 Độ đo TP 2 9h30, T5
19.6.2014
Viết A21-A36  
 
12 PPNCKHCN 2 9h30, T6
   20.6.2014
BTL A21-A36  
13 Hình vi phân 2 9h30, T2
23.6.2014
Viết A21-A36 Nghị, Trà
 
14 Giải tích lồi 2 9h30, T3
24.6.2014
Viết A21-A36 Tuyên, Mười
15 Giải tích hàm 2 9h30, T4
25.6.2013
Viết A21-A36  
 
16 ƯDCNTT vào dạy, học toán 2 9h30, T6
27.6.2014
Thực hành PM  
 


K38 - Toán


TT
 
Môn thi Lần Thời gian Hình thức Địa điểm Cán bộ coi thi
1 LLCT 3
(CT103)
1 7g30, thứ 2
26.5. 2014
Viết A11–A36,
B21 - B44
Quân, Trà, Mười, Nghìn
  LLCT 3
(CT103)
1 9h30, thứ 2
26.5.2014
Viết C11 - C45 Quân, Trà, Mười, Nghìn
2 QHTT (SP)
(TN405)
1 13h30, thứ 4
28.5.2014
Viết A21- A36 Tước, Tiến, Dũng, Hương, N.Hà, Hoa, Tú, D.Hà, Quân, Nghìn, Trà, Thúy, Nghị, Tâm
 
3
Hàm phức
(TN306)
1 13h30, thứ 6
30.5.2014
Viết A21- A36 Ninh, Thắng, T.Bằng, Tuyên, H.Tuấn, Q.Tuấn, Thu , Mười, Nga, Lộc, Kiên, Hưng, Quân, Nghìn, Trà, Thúy
4 Anh văn 2
(TA102)
1 13g30, thứ 2
2.6. 2014
Trắc nghiệm A11– A36,
B21 - B44
Lộc, Mười, Trà, Thúy
  Anh văn 2
(TA102)
1 15h30, thứ 2
2 .6.2014
Trắc nghiệm C11 - C45 Lộc, Mười, Trà, Thúy
5 Hình họcAFin
(TN314)
1 13h30, thứ 4
4 .6.2014
Viết A21- A36 B.Bình, Thúy, Nghị, Tâm, Trà, Nghìn, Trường, Vạn, Nga, Hưng, Kiên, Lộc, Mười, Quân, Thu, Hương, Hoa, Tú
6 KGM – TPĐC
(TN308)
1 13h30, thứ 6
6 .6.2014
Viết A21- A36 Ninh, Thắng, T.Bằng, Tuyên, H.Tuấn, Q.Tuấn, Thu , Mười, Trà, Tâm, Nghị, Thúy, N.Hà, Tú, Quân, D.Hà, Hoa, Dũng
7 Giáo dục 2 (SP)
(GD502)
1 7g30, thứ 2
9.6. 2014
Trắc nghiệm A11– A36,
 B21 - B44
Quân, Trà
  Giáo dục 2 (SP)
(GD502)
1 9h30, thứ 2
9.6.2014
Trắc nghiệm C11 - C45 Quân, Trà
8 Hình vi phân (CN) (TN315) 1 13h30, thứ 2
9.6.2014
Viết   Trường, Nghị
9 Đại số hiện đại
(TN305)
1 13h30, thứ 4
11.6.2014
Viết A21- A36 Nga, Luyến, Hưng, Kiên, Lộc, N.Bình, P.Bằng,
Mười,Q.Tuấn, H.Tuấn,T.Bằng, Thu,Nghìn, Trà,
 Thúy, Nghị
10 LLCT 3 2 13h30, thứ 2
16.6.2014
Viết    
11 QHTT (SP) 2 13h30, thứ 4
18.6.2014
Viết A21- A36 Dũng, Tiến
12 Hàm phức 2 13h30, thứ 5
19.6.2014
Viết A21- A36 Mười, Q.Tuấn
13 Anh văn 2 2 13h30, thứ 2
23.6.2014
Viết    
14 Hình học AFin 2 13h30, thứ 3
24.6.2014
Viết A21- A36 Nghìn, Tâm
15 Hình vi phân (CN) 2 9h30, thứ 4
25.6.2014
Viết   Nghị, Trà
16 Giáo dục 2 2 13h30, thứ 4
25.6.2014
Trắc nghiệm A21- A36  
17 KGM – TPĐC 2 13h30, thứ 5
26.6.2014
Viết   Tuyên, Thu
18 Đại số hiện đại 2 13h30, thứ 6
27.6.2014
Viết   Kiên, Lộc
 
Lịch thi GDTC3:
               Lần 1: Từ 7h30 các ngày: 29/5 và 5,12,14,15/6/2014
               Lần 2: Ngày 20/6/2014                                                                                              K39 - Toán 


TT
 
Môn thi Lần Thời gian Hình thức Địa điểm Cán bộ coi thi
1 Đại số đại cương
 (TN302)
1 13g30, thứ 2
26.5. 2014
Viết C11- C45 Nga, Luyến, Hưng, Kiên, Lộc, N.Bình, Tú, D.Hà, N.Hà, Hoa, Quân, Tuyên, Thu, Mười, H.Tuấn, Q.Tuấn, Nghìn, Trà
2 Toán cao cấp 3
(TN203)
1 9h30, thứ 4
28.5.2014
Viết A11- A36 Mười,Tuyên, Q.Tuấn, H.Tuấn
3 GDTC 2
 (TC102)
1 7h30, thứ 7
31.5.2014
LT+TH SVĐ Khoa GDTC
4 Lí luận chính trị 1
(CT101)
1 7g30, thứ 2
2.6. 2014
Viết A11-A15
B21-B44
Trà, Thúy, Thu, Mười, Lộc
5 Lí luận chính trị 1 (CT101) 1 9h30, thứ 2
2.6.2014
Viết C11-C45 Trà, Thúy, Thu, Mười, Lộc
  Đại số tuyến tính2 (TN303) 1 13h30, thứ 3
3.6.2014
Viết A21-A36 B.Bình, Thúy, Tâm, Nghị, Trường, Vạn, Trà, Nghìn, Quân, Mười, Lộc, Kiên, Nga, Hưng, Dũng, Hương, Hoa, N.Hà, Tú, Thu.
6 Tâm lý 1 (SP)
(TL501)
1 13g30, thứ 5
5.6. 2014
Trắc nghiệm A11-A15, B21-B44 Hương, Thu, Quân, Nghìn
  Tâm lý 1 (SP)
(TL501)
1 15h30, thứ 5
5.6.2014
Trắc nghiệm C11 - C45 Hương, Thu, Quân, Nghìn
7 XSTK (SP)  (TN205) 1 9h30, thứ 3
10.6.2014
Viết   Dũng, Tiến, Tước, Hương
8 Tin học đại cương
(TH101)
1 7h30, thứ5,6,7
12,13,14/6/14
Thực hành PM Cán bộ khoa CNTT hỏi thi
9 ĐSĐC 2 13h30, thứ 2
16.6.2014
Viết   Lộc, N.Bình
10 TCC3 2 13h30, thứ 3
17.6.2014
Viết   H.Tuấn, Q.Tuấn
11 LLCT 1 2 13h30, thứ 4
18.6.2014
Viết    
12 Tâm lý 1 (SP) 2 13h30, thứ 6
20.6.2014
Trắc nghiệm    
13 XSTK (SP) 2 13h30, thứ 2
23.6.2014
Viết   Dũng, Hương
14 Tin học đại cương 2 7h30, thứ 4
25.6.2014
Thực hành PM Cán bộ khoa CNTT hỏi thi
15 ĐSTT 2 2 13h30, thứ 5
26.6.2014
Viết A21- A36 Nghị, Thúy
16 GDTC2 2 7h30, thứ 6
27.6.2014
LT+TH SVĐ Khoa GDTC
   
Xuân Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2014
Ban chủ nhiệm khoa

Có thể tải về tại đây (*.pdf files)

Tác giả bài viết: Trợ lý Giáo vụ khoa Toán

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin đọc nhiều nhất

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 89

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5603

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 673928