Thông tin đăng ký học kỳ Hè 2015-2016

Thực hiện kế hoạch của Khoa, để đảm bảo việc mở các lớp trong học kỳ Hè năm học 2015-2016, đề nghị các sinh viện có nguyện vọng đăng ký học lại hoặc học cải thiện tiến hành đăng ký.
Link đăng ký mở lớp học kỳ Hè 2015-2016.
Thời hạn đăng ký: Trước 23h59’ ngày 14/4/2016.
Mọi vấn đề thắc mắc, sinh viên liên hệ Thầy Phạm Văn Duẩn 0982.923.447.