Thông tin về Luận án Tiến sỹ của NCS Trần Văn Nghị

Thông tin về Luận án Tiến sỹ của nghiên cứu sinh Trần Văn Nghị
 
Nghiên cứu sinh:    Trần Văn Nghị
Cơ sở đào tạo:        Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Khóa học:                 2013-2017
Chuyên ngành:       Toán Giải tích
Mã số:                       62 46 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm
Tên đề tài luận án:  
                                 Sự tồn tại và tính ổn định nghiệm của bài toán quy hoạch toàn phương với hàm mục tiêu không lồi
                                  (Existence and stability for quadratic programming problems with non-convex objective function)
Nội dung đính kèm:
                                 Nội dung luận án
                                 Tóm tắt luận án